Obchodné podmienky

                                                  I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a firmou  Miroslav Vašíček – AUTODOPRAVA, Dolná Závrská 648,913 33 Horná Súča (ďalej len predávajúci) ktoré sa uzatvárajú elektronickou objednávkou prostredníctvom internetového obchodu


2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktoré môžu byť podnikateľom i nepodnikateľom, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu


3. Elektronickou objednávkou (ďalej len objednávkou) sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 
5. Všetky vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 
6. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje svoj súhlas s tým, že sa oboznámil s týmito VOP.
 
II. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
 
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.


2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.


3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.


4. Ak si kupujúci objedná väčšie alebo rozličné množstvo tovarov budú mu doručené v jednej zásielke, pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou.
 
5. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo, cena, náklady na dopravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 80,00 (osemdesiat ) eur, žiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia potvrdenia kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.


6. Predávajúci je oprávnený pri objednávke vyššej ako 80,00 (osemdesiat) eur požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou, platbou cez elektronické bankovníctvo, alebo platbu platobnou kartou a pod.) ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom spôsobe.

9. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.


10. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená predávajúcim do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.
11. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. 
 
12. Popisky k produktom majú informatívny charakter a predávajúci nezodpovedá za ich pravdivosť.
 
III. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 (siedmych) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme e-mailu. Vyrozumenie o odstúpení od zmluvy bude kupujúci informovaný         e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia.


2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (pokiaľ bolo už prijaté) najmä číslo účtu.
 
3.V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť nepoužitý a nepoškodený tovar predávajúcemu do 7 dní v pôvodnom balení doporučenou zásielkou späť na adresu firmy. Zásielky na dobierku nebudú zo strany predávajúceho prevzaté. Odporúčame vám tovar poistiť.


4. Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.). Pokiaľ nebude objednávka, ktorá je zaslaná zákazníkovi na dobierku alebo iným zvoleným spôsobom prevzatá, alebo bude vrátená z dôvodu, ktorý zavinil zákazník, bude v každom prípade požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok.
 
5. Predávajúci sa zaväzuje pri odstúpení kupujúceho od zmluvy prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu za tovar, ale môže ju znížiť o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho, do 10 pracovných dní odo dňa prevzatia vráteného tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze prevodom cez internet na kupujúcim uvedený bankový účet (pokiaľ  sa nedohodnú  inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci je oprávnený domáhať sa náhrady škody v súlade s platnými právnymi predpismi
 
7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo
  e-mail, kupujúci neodpovedá na e-maily, nezdvíha telefón a pod.)  
- objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva),
- cena tovaru sa výrazne zmenila u dodávateľa tovaru (predávajúci okamžite kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu)
- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, nesprávnych alebo klamlivých údajov

IV. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa  alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom alebo objednávkovom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (napr. poštou alebo inými prepravnými spoločnosťami), resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky)

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (obvykle do 7 pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť dlhšia, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán.
5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, to znamená okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
6.Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

V. Kúpna cena a platby

1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie alebo zľavy platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku od kuriéra alebo na pošte) prípadne v termíne uvedenom na zálohovej faktúre, alebo pri zaslaní objednávky.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred (nastavením systému obchodu), predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. II ods. 5 týchto pravidiel.

5. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, môže predávajúci považovať objednávku za neplatnú.

7. Kupujúci si môže zvoliť jeden zo spôsobov úhrady kúpnej ceny:
    - dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru na pošte
    - dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra
    - v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru
    - prevodom na bankový účet predávajúceho
    - platobnou kartou prostredníctvom internetu

VI. Záruka a reklamačný poriadok

1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: elektronickú faktúru (slúži aj ako daňový doklad)na uvedený e-mail, prípadne záručný list (ak je súčasťou tovaru)

2. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v záručnom liste, ak nie je uvedené inak tak minimálna záruka je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

3. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia po prevzatí tovaru a počas záručnej doby spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

VII. Zľavy a poštovné

1. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň objednávky.

2. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného informuje vo svojom internetovom obchode

3. Predávajúci upravuje konštanty a nastavenia obchodu, ktoré umožňujú kupujúcemu výhodnejšie nákupy. O týchto nastaveniach informuje vo svojom internetovom obchode
                                        
VIII. Ochrana osobných údajov
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade ak je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu alebo že kupujúci v prípade ak je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa.

2. Údaje môže kupujúci podľa aktuálneho stavu zmeniť priamo v internetovom obchode po prihlásení alebo sa kedykoľvek vymazať z databázy.

3. Údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou spoločností, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Našu databázu ani údaje nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

4. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne predávajúcemu jedine informáciu o platbe s menom, prípadne s číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V žiadnom prípade sa predávajúci nedozvie žiadne ďalšie informácie, ako napr. prihlasovacie údaje na účte kupujúceho.

5. Využívaním internetového obchodu
www.prepiska.sk a jeho službami kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.
IX. Záverečné a prechodné ustanovenie

1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
 
5. Kúpno-predajná zmluva podlieha platným Slovenským právnym predpisom.


Prevádzkovateľom internetového obchodu www.prepiska.sk je:
Miroslav Vašíček - AUTODOPRAVA
Dolná Závrská 648
913 33 Horná Súča
okres Trenčín

 
Google+